Laisvalaikis / Pomėgiai,  Medicina / Sveikata

Nagų dailė, dabar ir anksčiau

Na ką mie­lo­sios mote­rys, mer­gi­nos ir pane­lės, dau­guma dažome, lakuo­jame, pie­šiame ant nagų, tačiau ar bent viena susi­mas­tėme iš kur visa tai atsi­rado? Taigi tru­pu­tė­lis nagų dai­lės istorijos.

3000m. Pr. Kr. Kinai nau­dojo emalį ant savo pirštų. Jie tep­davo šią medžiagą ant pirštų ir džio­vin­davo kelias  valan­das. Rezul­ta­tas– roži­niai nagai. Tai buvo nagų gra­ži­nimo meno pra­džia ir anks­ty­viausi žinomi įrašai. Indai tuo pat metu taip pat prak­ti­kavo nagų dailę. Jie nau­do­davo dažus gau­tus iš augalo henna. Taip pat prak­ti­kuo­davo chna,  tą jie daro ir iki šiol.

nail art Nagų dailė, dabar ir anksčiau

Egip­tie­čiai dar viena civi­li­za­cija, kuri viena iš pir­mųjų užsi­imi­nėjo nagų daile. Moterų nagų spalva rody­davo, kuriai kla­sei visuo­me­nėje pri­klauso mote­ris. Aukš­tes­nės kla­sės moterų nagai būdavo dažyti ryš­kiais rau­do­nais atspal­viais, o tuo metu žemes­nio­sios kla­sės mote­rys nagus puoš­davo švie­sio­mis natū­ra­lio­mis spalvomis.

251354 136764676398841 4884487 n Nagų dailė, dabar ir anksčiau

Kita nagų dai­lės motina buvo inkų civi­li­za­cija. Jie iš tik­rųjų pir­mieji nutapė pir­muo­sius pie­ši­nius ant savo pirštų. Pir­ma­sis pie­ši­nys buvo – erelis.

Nagų dizaino moder­niz­mas pra­si­dėjo 19a. pra­džioje. Oran­ži­nės medie­nos laz­de­lės sukur­tos Euro­poje pra­dėjo šį pro­cesą. 1830m. Pir­mieji nagų dai­lės salo­nai kaip verslas atsi­rado 19a. Pabai­goje JAV.

Po auto­mo­bi­lių pra­mo­nės atsi­ra­dimo, tiks­liau po to kai buvo pra­dėta gaminti vis­kas auto­mo­bi­liams, esant paklau­sai atsi­rado nauji dažai, kurie nau­jam gyve­ni­mui pri­kėlė nagų dailę. Vie­nas iš popu­lia­riųjų nagų dizainų tapo vadi­na­ma­sis „mėnu­lio mani­kiū­ras“. Nagas lakuo­ja­mas taip, kad nago vidu­ryje būtų palie­ka­mas nenu­da­žy­tas mėnulis.

Half Moon Manicure at Vena Cava Cropped Nagų dailė, dabar ir anksčiau

Nauja revo­liu­cija atėjo iš Ruvson bro­lių, karu su jų sukur­tais nau­jais lakais ir jų  kurta bend­rove Rev­lon. Tre­čia­sis verslo part­ne­ris buvo Char­les Lach­man, kuris įmonės pava­di­nimo vidu­ryje įterpė „L“ raidę. Jų nau­do­jami pig­men­ti­niai dažai pakeitė visą pra­monę. Tai leido atrasti daug naujų spalvų ir dizainų, todėl, tai grei­tai adap­ta­vosi rin­koje.  Rev­lon iškarto tapo rin­kos lyderė ir tapo aišku, kad nagų  dailė įsitvir­tins ilgam.

Kai pasi­keitė lai­kai nagų menas tapo tapo bend­ra­vimo sim­bo­liu tarp sub­kul­tūrų. Gotai nagus pra­dėjo lakuoti juo­dai, kaip jų mgs­ta­mos roko žvaigždės.

Nuo tada nagų menas tapo dau­giau kūry­bi­nis ir meni­nis. Atsi­rado daug naujų madų ir ten­den­cijų pavyz­džiui įvai­rūs sim­bo­liai, kri­sta­lai, ploni tep­tu­kai dai­lei ir pie­ši­niams, taip pat atsi­rado akri­li­niai bei geli­niai nagai. Nagų dailė inte­g­ra­vosi į mados pasaulį ir dabar atrodo kaip prie­das, be kurio sunku įsivaiz­duoti šiuo­lai­kinę moterį ar merginą.

trendy nails art designs pictures 6 Nagų dailė, dabar ir anksčiau

Nau­jau­sia nagų mada. Tai lip­du­kai nagams. Pavyz­džiui metalo spal­vos nagų lip­du­kai, gami­nami, pasi­tel­kiant galin­gus skait­me­ni­nius spaus­din­tu­vus, kurie lei­džia spaus­dinti metalo atspal­vius ir įvai­rius smul­kiau­sius ir sudė­tin­giau­sius raš­tus, ko neįma­noma pada­ryti nau­do­jant tra­di­ci­nes prie­mo­nes. Tokie lip­du­kai yra leng­vai nau­do­jami, saugo nagus nuo įbrė­žimų, turi dau­gybę skir­tingų dizainų, ant nagų. Lip­du­kai gali lai­ky­tis iki mėne­sio ir tai tik­rai yra nau­jau­sias lai­mė­ji­mas nagų dailėje.

http://facebook.com/NaguciuRojus

http://dienostema.lt